Gyakornokoknak

Tájékoztató anyag a „GINOP-5.2.4-19 – Új Gyakornoki program” -ban való részvétel feltételeiről 

Mi a  pályázat célja?

A pályázat célja: a 25 év alatti szakképzett fiatalok gyakornoki foglalkoztatásának támogatásával a pályakezdők munkához jutásának, és munkatapasztalat-szerzésének támogatása min. 6 hónapig bértámogatással és minimum 3 hónapig továbbfoglalkoztatással. Megváltozott munkaképességű fiatalok esetében a pályázat keretében támogatható munkavállalók korhatára 30 év.

Meddig lehet pályázatot benyújtani? 

Vállalkozások a pályázataikat az EPTK felületen 2019. november 26.10.00 órától és 2021. április 30.  12.00 óráig nyújthatják be. A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. A gyakornokok foglalkoztatását legkésőbb 2021. január 31.-ig meg kell kezdeni. A foglalkoztatás legkésőbb 2022. április 30.-ig tarthat.

Mekkora bértámogatás érhető el?

Az 1 főre jutó munka-bértámogatás a mindenkori garantált bérminimum összegét elérő vagy azt meghaladó, de maximum bruttó 360.000 Ft bérköltség lehet (munkabér és a munkáltató által fizetett járulékok összesen). A munkabér a továbbfoglalkoztatási időszak alatt nem csökkenhet!

Mikor vagy alkalmas a gyakornoki pályázatra?

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében a 30. életévét be nem töltött személy, 
 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik, 
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik. 
 • korábban a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban,


Milyen feltételek vannak, hogy gyakornokként foglalkoztathassanak?

 • A foglalkoztatás formája csak munkaviszony lehet, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztrációjának. 
 • A projekt teljes időtartamára (min. 6 hónap + 3 hónap továbbfoglalkoztatás) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidőre kell munkaviszonyt létesíteni.
 • A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltatónak és a gyakornok(ok)nak a támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket.
 • A munkaszerződésben is fel kell tüntetni a támogatott projekthez kapcsolódó kötelességeket: a 6 hónapos gyakornoki idő és legalább 3 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (min. 3 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, vagyis a foglalkoztatás ideje alatt (min. 6 + 3 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.
 • Csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására. Amennyiben a kieső gyakornok pótlása nem lehetséges, a kieső gyakornokra eső, arányosított mértékű támogatásra csak abban az esetben lesz jogosult a kedvezményezett, ha a pótlására irányuló törekvést igazolja.

Mik a kizáró okok?

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. 
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült. 
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki Program pályakezdők támogatása projekt keretében a gyakornoki munkaszerződést létesített. 

A támogatásban részesülő vállalkozások által elszámolható bér jellegű költségek:

 • a gyakornok bérköltsége: minimum a mindenkori garantált szakmunkás bérminimum összege  maximum bruttó 360.000 Ft (munkabér és a munkáltató által fizetett járulékok összesen), 
 • a munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.)
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére segítő személy foglalkoztatása.

A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:

 • Egy gyakornok csak egyszer vonható be a GINOP 5.2.4-16 illetve GINOP 5.2.4-19 program keretében és egy támogatott projektből részesülhet támogatásban.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie. 
 • A pályakezdőt a gyakornoki időszak alatt munkájában vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatja.
 • A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét. 

Területi korlátozás, avagy hol vehetsz részt gyakornokként a programban?

 • A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet. 
 • A Közép-magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében. 

Milyen dokumentumok kellenek a gyakornoki foglalkoztatás igazolására?

 • az Ifjúsági Garancia Programban való regisztrációt szolgáló igazolás,
 • aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét, 
 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása, 
 • a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása, 
 • a munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.
 • A felsorolt dokumentumokat a tényleges a projekthelyszínen rendelkezésre kell állnia.