Programról

GINOP-5.2.5-16-2016-00001 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások

Kedvezményezett: Győri Szakképzési Centrum, 9024 Győr, Nádor tér 4.

 A projekt megvalósítási időszaka: 2016.04.01. – 2022.09.30.

A szerződött támogatás összege: 2 000 000 000 Ft

Támogatási döntés időpontja: 2016.09.14.

A támogatás mértéke: 100 %

 

Tájékoztató anyag a „GINOP-5.2.4-19 – Új Gyakornoki program” -ban való részvétel feltételeiről

A pályázat célja: a 25 év alatti szakképzett fiatalok gyakornoki foglalkoztatásának támogatásával a pályakezdők munkához jutásának, és munkatapasztalat-szerzésének támogatása min. 6 hónapig bértámogatással és min. 3 hónapig továbbfoglalkoztatással.

Megváltozott munkaképességű fiatalok esetében a pályázat keretében támogatható munkavállalók korhatára 30 év.

A pályázatokat a vállalkozók 2019. november 26.10.00 órától és 2021. április 30.  12.00 óráig nyújthatják be. A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 

A gyakornokok foglalkoztatását legkésőbb 2021. január 31.-ig meg kell kezdeni. A foglalkoztatás legkésőbb 2022. április 30.-ig tarthat.

Az 1 főre jutó munka-bértámogatás a mindenkori garantált bérminimum összegét elérő vagy azt meghaladó, de maximum bruttó 360.000 Ft bérköltség lehet (munkabér és a munkáltató által fizetett járulékok összesen). A munkabér a továbbfoglalkoztatási időszak alatt nem csökkenhet!

A leendő gyakornok akkor alkalmas, ha

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében a 30. életévét be nem töltött személy, 
 • a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben - a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően - igazoltan regisztrált. (A regisztráció alátámasztására a Járási Hivatal által kiadott Igazolás szolgál.)
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik, 
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik. 
 • korábban a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban,

A gyakornokok foglalkoztatásának feltételei:

 • A foglalkoztatás formája csak munkaviszony lehet, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztrációjának. Támogatást lehet igényelni olyan munkaviszonyra is
 • A projekt teljes időtartamára (min. 6 hónap + 3 hónap továbbfoglalkoztatás) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidőre kell munkaviszonyt létesíteni.
 • A munkaszerződésben rögzíteni kell a munkáltatónak és a gyakornok(ok)nak a támogatott projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket.
 • A munkaszerződésben is fel kell tüntetni a támogatott projekthez kapcsolódó kötelességeket: a 6 hónapos gyakornoki idő és legalább 3 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése és együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.
 •  A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban (min. 3 hónap) a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, vagyis a foglalkoztatás ideje alatt (min. 6 + 3 hónap) a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.

Kizáró okok:

 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
 • Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.

A támogatásban részesülő vállalkozások által elszámolható bér jellegű költségek:

 • a gyakornok bérköltsége: minimum a mindenkori garantált szakmunkás bérminimum összege  maximum bruttó 360.000 Ft (munkabér és a munkáltató által fizetett járulékok összesen), 
 • a munkavállalónak fizetett személyi jellegű költségek (munkába járás költsége, étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók abban az esetben, ha a vállalkozás egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan. Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.)
 • A megváltozott munkaképességű munkavállaló munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenység helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó utazási és szállítási költség.
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésére segítő személy foglalkoztatása.

A gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó egyéb szempontok:

 • Egy gyakornok csak egyszer vonható be a GINOP 5.2.4-16 illetve GINOP 5.2.4-19 program keretében és egy támogatott projektből részesülhet támogatásban.
 • A támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornoknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 9 hónapos időszakra szóló heti 40 órás, határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie. 
 • A munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de  ennek dátuma maximálisan 90 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását. úgy a projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 15 hónap lehet.
 • A pályakezdőt a gyakornoki időszak alatt munkájában vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatja.
 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot (munkabér és a munkáltató által fizetett járulékok összesen), legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra. 
 • A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne ugyanaz a helyszín kell, hogy legyen. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét.

Területi korlátozás:

 • A megvalósítási helyszín Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl régiókban lehet.
 • A Közép-Magyarország régió területén lakóhellyel rendelkező gyakornok bértámogatása csak azzal a feltétellel támogatható, ha lakcímkártyával igazolt bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik az előbb felsorolt régiók egyikében.

A foglalkoztatás igazolására szolgáló dokumentumok:

 • az Ifjúsági Garancia Programban való regisztrációról kiállított igazolás,
 • aláírt munkaszerződés és munkaköri leírás, amely tartalmazza a munkavégzés helyét,
 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő lakóhely vagy tartózkodási helyének igazolása,
 • a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása,
 • a munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.
 • a felsorolt dokumentumoknak a tényleges a projekthelyszínen kell rendelkezésre állnia.

Egyéb fontos információk:

 • A támogatási kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.  Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra, azonban tisztázó kérdés feltehető.
 • Egy fiatal csak egyszer vonható be támogatott projektbe gyakornokként.
 • A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felvette a kapcsolatot a területileg illetékes szakképzési centrummal. 
 • Csak vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) helyzet igazolását követően van mód a kieső gyakornok pótlására. Amennyiben a kieső gyakornok pótlása nem lehetséges, a kieső gyakornokra eső, arányosított mértékű támogatásra csak abban az esetben lesz jogosult a kedvezményezett, ha a pótlására irányuló törekvést igazolja
 •  A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot - során személyesen együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a jelen felhívás keretében támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogatási tevékenységet végez. Az együttműködés keretében adatot kell szolgáltatni az illetékes Szakképzési Centrumnak a gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek.